การประเมินประสิทธิผลการลดอุณหภูมิอากาศ ภายในคลังสินค้าโดยการปรับปรุงการระบายอากาศ

Main Article Content

วีรพล บูรณกิจวิสูตร
สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลการลดอุณหภูมิอากาศภายในศูนย์จัดเก็บอะไหล่ โตโยต้า พาร์ท เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นคลังสินค้าบนพื้นที่ 63,000 ตารางเมตร ด้วยการติดตั้งพัดลมติดผนังชนิดดูดอากาศ (Propeller Ventilation Fan) จำนวน 7 ตัว พบว่าอุณหภูมิอากาศที่วัดได้ภายหลังจากติดตั้งพัดลมชนิดนี้ ลดลงมากที่สุด 0.5 องศาเซลเซียส ณ บริเวณตำแหน่งที่ติดตั้งพัดลมด้านหลังอาคาร ซึ่งพื้นที่ที่อุณหภูมิอากาศลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.6 จากพื้นที่ที่ครอบคลุมระยะความยาวทั้งหมด 225 เมตร และอัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ 661.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน จากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ส่วนใหญ่แสดงข้อคิดเห็นว่าอากาศภายในคลังสินค้า ยังรู้สึกร้อนเช่นเดิม คิดเป็นร้อยละ 82% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

 

THE EVALUATION OF TEMPERATURE REDUCTION EFFECTIVENESS IN WAREHOUSE BY VENTILATION IMPROVEMENT

The objective of this research is to evaluate the temperature reduction effectiveness by ventilation improvement at TOYOTA Part Center Asia Pacific (warehouse), Chacheongsao which covers the area of 63,000 square meters. The improvement is done by installing 7 units of wall mounted propeller-type ventilation fans.

After installing the ventilation fans, it is found that the maximum temperature reduction is 0.5 degree Celsius at the back of the warehouse where the fans are located.

The decrease in temperature covers the area around 26.6% of the total area with the 225-meter length. The average electricity consumption of the fans is 661.5 kWh per day.

The survey poll shows that 82% of the employees still felt uncomfortable from the high temperature inside the warehouse after the fan installation.

Article Details

Section
บทความวิจัย