การปรับปรุงประสิทธิภาพการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กขนาดเล็กโดยการใช้ไฟฟ้า

Main Article Content

มโน จันทร์กระจ่าง
พงษ์ธร จรัญญากรณ์

Abstract

บทความนี้เสนอผลการศึกษาการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กขนาดเล็ก (Small ladle) ด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้า แทนการอุ่นด้วยหัวเผาที่ใช้น้ำมันดีเซล เบ้ารับน้ำเหล็กที่ใช้ในการศึกษามีขนาดความจุ 1 ตันน้ำเหล็ก หัวเผาที่ใช้ในการทดลองมีอัตราการใช้น้ำมันเท่ากับ 10 ลิตรต่อชั่วโมง ส่วนฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการศึกษาทำด้วยวัสดุนิกเกิลโครเมียมซึ่งสามารถใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ และให้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 30 kW จากผลการทดลอง ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสามารถอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กได้ตามต้องการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอุ่นด้วยหัวเผาที่ใช้น้ำมันดีเซลและการอุ่นด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าเท่ากับ 22% และ 39% ตามลำดับ นอกจากนี้ ในการอุ่นเบ้ารับ น้ำเหล็กด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าให้สภาพแวดล้อมที่สะอาดและอุณหภูมิต่ำกว่าในกรณีที่อุ่นด้วยหัวเผาที่ใช้น้ำมันดีเซล

 

Improvement of Small Ladle Preheating by using Electricity

Mano Chankrachang1 and Pongtorn Charunyakorn2

1Foundation for Industrial Development Iron and Steel Institute of Thailand 1st-2nd Fl., Bureau of Industrial Sectors Development Building, Soi Trimitr, Rama IV Rd, Prakanong, Klong-Toey, Bangkok,10110

2Department of Mechanical Engineering, Hans Bantli Bldg, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phaya Thai Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok,10330

This paper presents the experimental results to confirm the feasibility and energy saving in small ladle preheating by employing electric heater in place of diesel oil burner. The ladle in this study has a capacity of 1 ton molten steel. The burner has a firing rate of 10 liters of diesel oil per hour. The electric heater is made of Nickel-Chromium equivalent with working temperature in the range of application. The heating power of the heater is 30 kW. The results show that electric heater preheating is satisfactory. The efficiencies of ladle preheating with diesel oil burner and electric heater are 22% and 39% respectively. Moreover in electric heater preheating, working environment is significantly cleaner and cooler, compared with burner preheating.

Article Details

Section
บทความวิจัย