ทัศนคติของกลุ่มผู้ใช้และสนใจรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริ

Main Article Content

วราภรณ์ หัตถกี
วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัจจัยโดยรวม ที่มีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้สนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด พร้อมทั้งศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐต่างๆที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดในปัจจุบัน และนำเสนอความต้องการของผู้สนใจในแง่ต่างๆ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานจริงและผู้ที่มีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และคัดเลือกนำมาเฉพาะผู้สนใจ 382 ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็นส่วนๆคือ ลักษณะปัจจัยโดยรวมและพฤติกรรมที่มีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจ ลักษณะพฤติกรรมที่มีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจ ลักษณะปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ปัจจัยความคิดเห็นด้านนโยบายที่มีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและความพึงพอใจ จากการสำรวจและศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้รถยนต์หรือผู้ที่จะซื้อรถยนต์จะเริ่มต้นจากการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็นลำดับต้นๆ จากนั้นจึงพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและการรับประกันจากบริษัทรถยนต์นั้นๆ แล้วจึงมองไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรื่องบริการหลังการขายที่สามารถเข้ารับการบริการได้ง่าย ท้ายสุดคือเรื่องมาตรการการส่งเสริมการขายต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้หากมีการพัฒนาและนำมาใช้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดมากขึ้น

 

Attitudes of User and Groups Interrested in Hybrid Electric Vehicle that Affect the use of Hybrid Electric Vehicles.

Waraporn Hattakee1 and Weerin Wangjiraniran2

1Energy Technology and Management (Interdisciplinary Program) Graduate School, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

2Energy Research Institutie, Chulalongkorn University Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330

This Thesis to present the factors that affects the attitude and preferences of users and enthusiasts towards hybrid electric vehicles. Moreover, this study discusses the public’s satisfaction with the current policies supporting the use of hybrid electric vehicles, as well as, their suggestions for necessary improvement on government policies in line with its usage. The samples used in this study are real users who are interested in hybrid electric vehicles. Total of 400 samples, but only 382 were present only for those interested. The behavioral characteristics of the public towards hybrid electric vehicles. The influential factors of marketing mix and environmental effect. The importance of policies and its value to decision-making. Problems encountered and useful suggestions to make the attitude and preferences of the public towards hybrid electric vehicles. Study showed that majority of car owners and enthusiasts are considering the reliability of car manufacturers as a priority factor followed by safety and assurance, and current and projected cost of energy. Services such as after-sales and promotions are lightly considered too. If these factors are developed and matched properly, more consumers will pursue in buying hybrid electric vehicles.

Article Details

Section
บทความวิจัย