การเปรียบเทียบระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

สิทธิกุล ฉายาภู่ศร
จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอแนวคิดการเปรียบเทียบระบบการจัดการพลังงานต่างๆที่เหมาะสมแก่อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ วิธีดำเนินการวิจัย เปรียบเทียบเนื้อหา ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนของระบบจัดการพลังงาน ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management Systems): ISO 50001 มาตรฐานการจัดการพลังงานยุโรป (European Energy Management Standard): EN 16001:2009 และระบบการจัดการพลังงาน (The American National Standards Institute/Management System for Energy): ANSI/MSE 2000:2008 โดยจะยึดเอาองค์ประกอบของระบบการจัดการพลังงานในประเทศไทย 8 ขั้นตอนตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 เป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละระบบ ซึ่งนำไปสู่การเสนอแผนปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา

 

THE COMPARISON OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS FOR ELECTRONICS CIRCUIT MANUFACTURERS

Sittikul Chayapoosorn and Jeerapat Ngaoprasertwong

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

This research aims to study energy management in electronic industry by comparison of various energy management procedures such as ISO 50001, BS EN 16001, ANSI/MSE 2000. However, the comparison of energy management systems will be based on the Ministerial regulation, prescribing standard, criteria, and energy management procedures in designated factories and designated buildings B.E. 2552. The result of comparison will be presented and applied to the a case study of electronic manufacturer in order to improve long term solutions of energy management model.

Article Details

Section
บทความวิจัย