การหุ้มฉนวนกันความร้อนสำหรับเครื่องฉาบผิวฟิล์ม CVD

Main Article Content

รัฐศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดพลังงานของขดลวดความร้อนโดยการหุ้มฉนวนที่เครื่องฉาบกระจก CVD ในกระบวนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัทบางกอกโซลาร์ จำกัด โดยทำการเลือกฉนวนที่มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรมากที่สุด จากนั้นวัดค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้งฉนวนกันความร้อนลดลงได้ถึง 151.82 kWh ต่อเครื่องต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 28.86 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันในการฉาบ  อุณหภูมิรอบข้างเครื่องจักรอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส และยังคงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานฉาบได้เช่นเดิม

 

THERMAL INSULATION COATING FOR SURFACE-FINISHING CHEMICAL-VAPOR-DEPOSITION (CVD) MACHINE

Ratthasak Tungpitukkrai1 and Sompong Putivisutisak2

1Energy Technology and Management Program, Graduate School, Chulalongkorn University

2Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

The main objective of this research is to effectively insulate the glass CVD surface for solar panel production at Bangkok Solar Co.,Ltd. By selecting an appropriate insulation, then measuring the energy consumption before and after the insulation installation for 24 hours, it can be seen that the energy consumption is decreased about 151.82 kWh per machine per day, accounting for 28.86 percent of the total energy use. The ambient temperature is at 30 degrees Celsius. It is found that the deposition machine is still operating normally compared to that before the insulation installation.

Article Details

Section
บทความวิจัย