การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของเรือประมงอวนลากที่ดำเนินกิจการในประเทศ

Main Article Content

วรสพร เล็กเนตรทิพย์
ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

Abstract

การดำเนินกิจการเรือประมงอวนลากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเป็นหลักจึงได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รัฐบาลได้ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือประมงอวนลาก โดยจัดให้มีการจำหน่ายน้ำมันเขียวนอกชายฝั่ง และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 ให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการดำเนินกิจการ

งานวิจัยนี้เน้นการประเมินความคุ้มค่าการเลือกลงทุนในเรือใหม่และเรือเก่า ที่ใช้น้ำมันเขียว น้ำมันดีเซลบนฝั่งสำหรับเรือประมง ไบโอดีเซล บี20 และน้ำมันดีเซลทั่วไป โดยประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาสัตว์น้ำ และปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ ด้วยแขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) ผลการวิเคราะห์แต่ละทางเลือกโดยใช้ Decision Tree ที่คำนึงถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่างๆ ในแต่ละทางเลือกพบว่า การดำเนินกิจการประมงโดยใช้เรือเก่าที่ใช้น้ำเขียวให้ค่าคาดหวัง (EMV) สูงที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะเลือกลงทุนมากที่สุด เนื่องจากโอกาสในการจับสัตว์น้ำและปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละทางเลือกให้ค่าความน่าจะเป็นใกล้เคียงกัน แต่เรือเก่าใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ เช่น ค่าซ่อมบำรุงที่มากกว่า ก็ยังคงให้ค่าของผลตอบแทนในรูปของค่า EMV มากที่สุด

 

Decision under risk for fishing-trawler investment business in Thailand

Warossaporn Leknetthip1 and Thitisak Boonpramote2

1Inter-Department of Energy Technology and Management Graduate School, Chulalongkorn University

2Department of Petroleum and Mineral Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

The capital in an operation of fishing-trawler has mainly been dependent on fuel expenditure. Accordingly, when the price of engine has increased, the industry was tremendously affected. Some policies were launched by the government to help the industry by providing an alternative for entrepreneurs by selling Green Oil outside shores and encouraging Biodiesel B20 usage.

This research emphasizes on cost-benefit analysis of new fishing-trawler and old fishing-trawler investments along with using Green Oil, on-shore diesel, Biodiesel B20 and general diesel. The risk assessment was evaluated using decision tree based on uncertainties of engine expense, selling price and capacity of caught fishes.

The results revealed that using old fishing-trawler with Green Oil provided the highest Expected Monetary Value (EMV), which is considered as the most suitable option for investment, In details, since the probabilities of marine-catching opportunity and amount of marine-catching are nearly the same for all fishing-trawler cost less in investment and yield the highest profit in term of EMV even though there are some charges required, e.g. maintenance cost.

Article Details

Section
บทความวิจัย