การศึกษาเปรียบเทียบเชิงความเชื่อถือได้และความสามารถในการเชื่อมต่อของโครงข่ายสื่อสารสำหรับการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

วริศรา อาสน์สถิตย์
ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร
แนบบุญ หุนเจริญ

Abstract

บทความนี้นำเสนอแนวทางการศึกษาเชิงเปรียบเทียบโครงข่ายสื่อสารเพื่อการใช้งานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งใช้พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นกรณีศึกษา การเปรียบเทียบรูปแบบโครงข่ายสื่อสารพื้นฐาน ได้แก่ แบบวงแหวน (Ring Topology) และแบบดาว (Star Topology) จะนำมาพิจารณาสภาวะการเชื่อมต่อ (Connectivity) ในการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้วิธี Monte Carlo ซึ่งอาศัยค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) จากการคำนวณด้วยวิธีการเพิ่มเข้า-ตัดออก (Inclusion-Exclusion) ผลการศึกษาพบว่าเมื่อใช้โครงข่ายแบบวงแหวนเพื่อการใช้งานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จะทำให้สภาวะการเชื่อมต่อเพื่อส่งผ่านข้อมูลภายในโครงข่ายสื่อสารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับโครงข่ายแบบดาวซึ่งได้เพียงร้อยละ 70 ผลที่ได้จะนำไปพิจารณาประกอบกับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่อไป

 

Comparative study on Reliability and Connectivity of Communication Network for Microgrid Operation: Muang Mae Hong Son District Case Study

Waritsara Artsatit1, Chaiyachet Saivichit2 and Naebboon Hoonchareon2

1Energy Technology and Management, Graduate School–Interdisciplinary Program. Chulalongkorn University

2Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering.Chulalongkorn University

This research proposes a comparative study of communication network topologies which is used for microgrid in Muang Mae Hong Son district, as a case study. The basic network topologies, Ring topology and Star topology have been considered. The average of network connectivity was derived based on reliability Inclusion-Exclusion computation using Monte Carlo modeling. The result showed that connectivity for data transmission in Mae Hong Son microgrids using ring topology and star topology were 97% and 70%, respectively. This difference in connectivity for data transmission shall be used as one of the design factors along with economic cost benefit assessment for further design consideration.

Article Details

Section
บทความวิจัย