การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

สรอรรถ ศรีสุข
ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินนำเข้าเกรด บิทูมินัส (ถ่านหินอินโดนีเซีย) เพื่อใช้ทดแทนก๊าซแอลพีจีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ซึ่งโดยปรกติจะต้องใช้ก๊าซแอลพีจีวันละประมาณ 3,000 กิโลกรัม คิดเป็นค่าความร้อนประมาณ 35,400,000 กิโลแคลอรี หากใช้ราคาจำหน่ายก๊าซแอลพีจีสำหรับภาคอุตสาหกรรม ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ที่ราคากิโลกรัมละ 30.13 บาท จะมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงวันละ 90,390 บาท เมื่อนำถ่านหินนำเข้าเกรดบิทูมินัสจากประเทศอินโดนีเซียที่ราคารวมค่าขนส่งถึงจังหวัดลำปางอยู่ที่ตันละ 3,000 บาท มาแปรรูปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนประมาณ 35,400,000 กิโลแคลอรี จะต้องใช้ถ่านหินวันละประมาณ 16,200 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลิงวันละ 48,600 บาท ดังนั้นสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้วันละประมาณ 41,790 บาท (คิดเป็นร้อยละ 46.23 ของต้นทุนค่าเชื้อเพลิง)

ผลการศึกษาพบว่า จะได้อัตราผลตอบแทนภายในโครงการอยู่ที่ร้อยละ 14.88 และมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 อยู่ที่ประมาณ 9.44 ล้านบาท โดยจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาประมาณ 5 ปี จากการประเมินอายุโครงการ 10 ปี ซึ่งสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้ถ่านหินนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย มาผลิตเป็นก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง

 

PRE-FEASIBILITY STUDY OF COAL GASIFICATION FOR CERAMIC INDUSTRY IN LAMPANG

Soraat Srisukh and Thitisak Boonpramote

Department of Mining and Petroleum Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

This research has an objective to study a pre-feasibility of coal gasification from imported bituminous coal for substituting Liquefied Petroleum Gas (LPG) which is used in ceramic industry in Lampang province. The consumption of fuel around 3,000 kilograms per day or it needs the heating value around 35,400,000 kilocalories per day. At the spot price on April 2014, if LPG price for industry production is 30.13 baht per kilogram, the cost of fuel is 90,390 baht per day. Imported bituminous coal from Indonesia around 3,000 baht per ton (the spot price on April 2014 including transportation cost to Lampang) was used to be a fuel of gasification process. It has to use coal around 16,200 kilograms per day for produced the heating value around 35,400,000 kilocalories per day. So the cost of syngas fuel is 48,600 baht per day. It can save the fuel cost around 41,790 baht per day. (around 46.23%)

The result indicates that the Internal Rate of Return is 14.88% and the Net Present Value at 8% discount rate is 9.44 million baht that can payback the investment around 5 years which had estimated overview project in 10 years. Finally, using coal gasification for substituting LPG which is used in ceramic industry in Lampang province is possible.

Article Details

Section
บทความวิจัย