การปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียวโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย

Main Article Content

ประภัสสร วงศ์ยืน
วิทยา ยงเจริญ

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและปรับปรุงอาคารสำนักงานกรณีศึกษาให้เป็นไปได้ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) การประเมินได้ดำเนินการโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าอาคารกรณีศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ผลการประเมินหลังจากปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พบว่าอาคารสำนักงานกรณีศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ในระดับได้รับการรับรอง และสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารลดลงจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารก่อนปรับปรุงได้เท่ากับ 17,131 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้เท่ากับ 67,520 บาทต่อปีและมีระยะเวลาคุ้มทุน เท่ากับ 7.4 ปี

 

Building Modification for Evaluation of Green Building Using TREES Standard

Prapatsorn Wongyuen1 and Witthaya Yongcharoen2

1Energy Technology and Management, Graduate School – Interdisciplinary Program. Chulalongkorn University.

2Department of Mechanical Engineering. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

This study aimed to evaluate and renovate office building to reached Thai’s Rating Energy and Environment Sustainability standard for the new construction and renovation (TREES-NC). A checklist form was used as a data collecting tool in this research. All data collected were analyzed by data-analysis technique. The evaluation was analyzed by using database of Office building. As preliminary results, Office building did not reach the TREES standard. Therefore, researcher has suggested guideline for new construction and renovation to reach TREES standard. If the office building to be renovate under TREES standard, evaluation of this building was done. The result will be reached the TREES-NC standard in CERTIFIED level. The energy consumption will be reduced and energy saving will be 17,137 KWh/Year corresponding to cost saving of 67,520 Baht/Year and payback of 7.4 year.

Article Details

Section
บทความวิจัย