Announcements

Call for papers

2016-03-01

 

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยพลังงาน   

jer.call_for_papers2559_new_001_640