สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน3 ชั้น 12 ถนนพญาไท  

แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์. 022188095

โทรสาร.   022188081