มหาวิทยาลัยทักษิณ ว. “รูปแบบเรื่องเต็ม”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/214319.