ภู่ดอก ศ., ใจมั่น ป., และ สิทธิรักษ์ ห. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 46-55, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/208414.