ตลึงจิตร ม., ใจมั่น ป., และ ธรรมชาติ ส. “รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 166-74, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/204896.