จันทร์ใหม่ ล., ใจมั่น ป., และ สืบสม ก. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 56-65, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/203790.