ชุมรักษา ช., นิรมล ค., และ สุวรรณมณี ศ. “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่: -”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 115-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/191434.