จันทวงศา ม., เจริญวัฒนะ ส., ทัศนัยนา น., และ ทองคำบรรจง เ. “การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 15-26, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/188391.