จันทร์อุดม ภ., กระโหมวงศ์ เ., และ กชกรจารุพงศ์ เ. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: -”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 88-98, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/187286.