วังแก้วหิรัญ ท., อ้นเกษม พ., เพียรจัด ด., พูลสวัสดิ์ เ., และ ชนะจีนะศักดิ์ ป. “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 71-86, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/169757.