วีระธรรมโม อ., ขัตติยะมาน ว., สันติวรานนท์ ส., เมธีธรรมวัฒน์ ช., และ สิทธิโชค ฐ. “การพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 40-56, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/168845.