พงษ์นิล ม. “การ บูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา:: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 19, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 1-14, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/154196.