[1]
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว., “รูปแบบเรื่องเต็ม”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, ส.ค. 2019.