[1]
ภู่ดอก ศ., ใจมั่น ป., และ สิทธิรักษ์ ห., “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 46–55, ธ.ค. 2019.