[1]
ตลึงจิตร ม., ใจมั่น ป., และ ธรรมชาติ ส., “รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 166–174, ธ.ค. 2019.