[1]
จันทร์ใหม่ ล., ใจมั่น ป., และ สืบสม ก., “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 56–65, ธ.ค. 2019.