[1]
ชุมประทีป อ., สมนญาติ ส., และ บุญธิมา ร., “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน: -”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 134–151, ส.ค. 2019.