[1]
จันทร์อุดม ภ., กระโหมวงศ์ เ., และ กชกรจารุพงศ์ เ., “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: -”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 88–98, ส.ค. 2019.