[1]
นรินทร์ ร., ใจมั่น ป., และ เกตุชาติ ส., “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 57–70, ส.ค. 2019.