[1]
วังแก้วหิรัญ ท., อ้นเกษม พ., เพียรจัด ด., พูลสวัสดิ์ เ., และ ชนะจีนะศักดิ์ ป., “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 71–86, ส.ค. 2019.