[1]
วีระธรรมโม อ., ขัตติยะมาน ว., สันติวรานนท์ ส., เมธีธรรมวัฒน์ ช., และ สิทธิโชค ฐ., “การพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 40–56, ส.ค. 2019.