[1]
พงษ์นิล ม., “การ บูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา:: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 1–14, ส.ค. 2019.