มหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารศึกษาศาสตร์. 2019. “รูปแบบเรื่องเต็ม”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/214319.