ภู่ดอก ศุภรัตน์, ใจมั่น ประกอบ, และ สิทธิรักษ์ หัสชัย. 2019. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (2):46-55. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/208414.