ตลึงจิตร มณฑกานต์, ใจมั่น ประกอบ, และ ธรรมชาติ สืบพงศ์. 2019. “รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (2):166-74. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/204896.