จันทร์ใหม่ ลัดดาวรรณ, ใจมั่น ประกอบ, และ สืบสม กรวรรณ. 2019. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (2):56-65. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/203790.