ชุมรักษา ชัชวาล, นิรมล คุณอานันท์, และ สุวรรณมณี ศิลป์ชัย. 2019. “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่: -”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):115-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/191434.