จันทวงศา มณีวรรณ, เจริญวัฒนะ สุกัญญา, ทัศนัยนา นภพร, และ ทองคำบรรจง เสกสรรค์. 2019. “การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):15-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/188391.