ชุมประทีป อมรประภา, สมนญาติ สุพรรณี, และ บุญธิมา ราชันย์. 2019. “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน: -”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):134-51. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/187331.