จันทร์อุดม ภัททิยะ, กระโหมวงศ์ เรวดี, และ กชกรจารุพงศ์ เดือนเพ็ญ. 2019. “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: -”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):88-98. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/187286.