นรินทร์ รังสิยา, ใจมั่น ประกอบ, และ เกตุชาติ สายสวาท. 2019. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):57-70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/186399.