วังแก้วหิรัญ ทิพย์วิมล, อ้นเกษม พรทิพย์, เพียรจัด ดรัณภพ, พูลสวัสดิ์ เกษมพัฒน์, และ ชนะจีนะศักดิ์ ประภาพร. 2019. “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):71-86. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/169757.