วีระธรรมโม อมลวรรณ, ขัตติยะมาน วิทวัฒน์, สันติวรานนท์ สุเทพ, เมธีธรรมวัฒน์ ชวพงษ์, และ สิทธิโชค ฐากร. 2019. “การพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):40-56. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/168845.