พงษ์นิล มนตรา. 2019. “การ บูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา:: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 (1):1-14. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/154196.