มหาวิทยาลัยทักษิณ ว. รูปแบบเรื่องเต็ม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/214319. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.