ภู่ดอก ศ.; ใจมั่น ป.; สิทธิรักษ์ ห. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 46–55, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/208414. Acesso em: 9 ก.พ. 2023.