ตลึงจิตร ม.; ใจมั่น ป.; ธรรมชาติ ส. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 166–174, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/204896. Acesso em: 9 ก.พ. 2023.