จันทร์ใหม่ ล.; ใจมั่น ป.; สืบสม ก. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 56–65, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/203790. Acesso em: 9 ก.พ. 2023.