ชุมรักษา ช.; นิรมล ค.; สุวรรณมณี ศ. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่: -. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 115–134, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/191434. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.