จันทวงศา ม.; เจริญวัฒนะ ส.; ทัศนัยนา น.; ทองคำบรรจง เ. การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 15–26, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/188391. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.