ชุมประทีป อ.; สมนญาติ ส.; บุญธิมา ร. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน: -. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 134–151, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/187331. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.